549300ZSB0ZCKM1SL7472022-01-012022-12-31iso4217:SEK549300ZSB0ZCKM1SL7472021-01-012021-12-31iso4217:SEKxbrli:shares549300ZSB0ZCKM1SL7472022-12-31549300ZSB0ZCKM1SL7472021-12-31549300ZSB0ZCKM1SL7472020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472020-12-31ifrs-full:AdditionalPaidinCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300ZSB0ZCKM1SL7472020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300ZSB0ZCKM1SL7472020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-01-012021-12-31ifrs-full:AdditionalPaidinCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-12-31ifrs-full:AdditionalPaidinCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300ZSB0ZCKM1SL7472021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-01-012022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-01-012022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-01-012022-12-31ifrs-full:AdditionalPaidinCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-12-31ifrs-full:AdditionalPaidinCapitalMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300ZSB0ZCKM1SL7472022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300ZSB0ZCKM1SL7472020-12-31
Koncernens resultaträkning
Koncernens finansiella rapporter
Mkr
Not
2022
2021
Hyresintäkter
2
257
93
3
7 1
2 8
Driftnetto
18 6
6 5
Central administration
3,4,5
3 8
24
Finansiella intäkter
6
5
0
Finansiella kostnader
6
80
2 3
Förvaltningsresultat
73
18
Värdeförändringar fastigheter
10
3 39
378
Värdeförändringar derivat
8
-
Resultat före skatt
420
396
Aktuell skatt
7
3
1
Uppskjuten skatt
7
94
7 8
Årets resultat för kvarvarande verksamhet
323
317
Periodens resultat från utdelad verksamhet
8
5
2 4
Årets resultat
318
293
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare, kvarvarande verksamhet
323
3 17
Moderbolagets ägare, utdelad verksamhet
5
16
Innehav utan bestämmande inflytande
-
8
Summa
318
293
Resultat per aktie:
20
Resultat per aktie före utspädning, räknat på årets resultat
för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr
2, 86
3,7 3
Resultat per aktie före utspädning, räknat på årets resultat
hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr
2,82
3 , 49
Resultat per aktie efter utspädning, räknat på årets resultat
för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr
2,82
3,73
Resultat per aktie efter utspädning, räknat på årets resultat
hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr
2,7 8
3, 49
Koncernens rapport över totalresultat
Mkr
Not
2022
2021
Årets resultat
318
293
Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser m.m.
1
4
Årets totalresultat
3 19
2 89
Totalresultat för perioden hänförligt till:
Moderbolagets ägare, kvarvarande verksamhet
323
3 17
Moderbolagets ägare, utdelad verksamhet
4
2 0
Innehav utan bestämmande inflytande
-
8
Summa
3 19
289

62 — Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Koncernens rapport över finansiell ställning
Mkr
Not
2022-12-31
2021-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
9
1
1
Förvaltningsfastigheter
10
4 623
2 607
Nyttjanderättstillgångar
11
12
2
Inventarier
12
5
0
Derivat
27
10
-
Finansiella anläggningstillgångar
13
1
1
Summa anläggningstillgångar
4 652
2 611
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
14
18
6
Skattefordringar
6
3
Övriga fordringar
15
62
65
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
16
25
8
Likvida medel
17
52
2 18
Summa omsättningstillgångar
16 3
3 0 0
SUMMA TILLGÅNGAR
4 815
2 911
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
26
Aktiekapital
61
4 8
Övrigt tillskjutet kapital
1 291
808
Andra reserver
-
1
Balanserat resultat (inklusive årets resultat)
5 12
19 4
Summa eget kapital
1 864
1 049
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
18,27
2 505
1 514
Leasingskulder
11
10
-
Uppskjutna skatteskulder
7
18 5
90
Summa långfristiga skulder
2 700
1 604
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
18,27
10 0
17 2
Leverantörsskulder
28
29
Skatteskulder
5
4
Leasingskulder
11
2
2
Övriga skulder
53
2 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
19
63
31
Summa kortfristiga skulder
251
258
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
4 815
2 911

Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022 — 63
Koncernens rapport över förändring i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Eget kapital, Mkr Not
Aktie-
kapital
Övrigt Balanserade Innehav utan Totalt
tillskjutet vinstmedel inklusive bestämmande eget
kapital
Reserver
årets resultatinflytandekapital
Ingående eget kapital 1 januari 2021
7
525
3
65
-
470
Årets resultat
-
-
-
301
8
293
Övrigt totalresultat för året
-
-
4
-
-
4
Summa totalresultat
-
-
4
301
8
289
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
41
2 76
-
-
-
3 17
Emissionskostnader
-
1
-
-
-
1
Skatt emissionskostnader
-
0
-
-
-
0
Teckningsoptioner
-
8
-
-
-
8
Apportemission förvärv MBRS Group
-
-
-
14 3
-
14 3
Utdelning av innehav i MBRS Group
-
-
-
18 5
8
17 7
Summa transaktioner med aktieägare
41
283
-
42
8
290
Utgående eget kapital 31 december 2021
48
808
1
19 4
-
1 049
Ingående eget kapital 1 januari 2022
48
8 08
1
19 4
-
10 49
Årets resultat
3 18
3 18
Övrigt totalresultat för året
-
-
1
-
-
1
Summa totalresultat
-
-
-
318
-
3 19
Transaktioner med aktieägare
Nyemission/apportemission
13
495
-
-
-
508
Emissionskostnader
-
-14
-
-
-
-14
Skatt emissionskostnader
-
2
-
-
-
2
Teckningsoptioner
-
0
-
-
-
0
Summa transaktioner med aktieägare
13
483
-
-
-
496
Utgående eget kapital 31 december 2022
61
1 291
-
512
-
1 864

64 — Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Koncernens rapport över kassaflöden
Mkr
Not
2022
2021
Kassaflöde från rörelsen
Driftnetto kvarvarande verksamhet
18 6
65
Central administration kvarvarande verksamhet
3 8
24
Rörelseresultat från utdelad verksamhet
29
5
2 4
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster
1
11
Erhållen ränta
4
0
Betald ränta
67
1 7
Betalda inkomstskatter
6
1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
75
10
Kassafde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning ()/minskning (+) av varulager
-
2 2
Ökning ()/minskning (+) av kortfristiga fordringar
7
3 6
Ökning (+)/minskning () av kortfristiga skulder
8
4 3
Kassaflöde från den löpande verksamheten
76
5
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i befintliga fastigheter
19 6
1 61
Förvärv av tillgångar via dotterbolag
-484
33 1
Avyttringar av tillgång via dotterbolag
4
-
Förändring av övriga anläggningstillgångar
6
1
Kassaflöde från investeringsverksamheten
682
493
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
350
39
Emissionskostnader
-12
-1
Personaloptioner
0
8
Upptagna lån
28
1 072
1 256
Amortering av lån
28
970
6 42
Amortering av leasingskuld
28
-
2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
440
65 8
Minskning/ökning av likvida medel
Årets kassaflöde
16 6
16 0
Likvida medel vid årets ingång
2 18
5 8
Likvida medel vid årets utgång
52
2 18

Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022 — 65
Moderbolagets resultaträkning
Moderbolagets
finansiella rapporter
Mkr
Not 2022 2021
Nettoomsättning 74 27
Administrationskostnader 4,5 –63 –32
Rörelseresultat 11 –5
Resultat fn andelar i koncernföretag 4 124
Ränteintäkter och liknande poster 6 77 11
Räntekostnader och liknande poster 6 –89 –20
Nedskrivning/återföring av tidigare gjord nedskrivning - 0
Resultat efter finansiella poster 3 110
Bokslutsdispositioner 0 5
Resultat före skatt 3 115
Skatt 7 –6 0
Årets resultat –3 115
Mkr
Not 2022 2021
Årets resultat –3 115
Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser m.m. - -
Årets totalresultat –3 115
Moderbolagets rapport över totalresultat
66 — Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Moderbolagets balansräkning
Mkr Not 2022 2021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 9 1 1
Summa immateriella tillgångar 1 1
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 12 2 0
Summa anläggningstillgångar 2 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 21 933 791
Fordringar hos koncernföretag 22 2 101 1 104
Uppskjuten skattefordran - 6
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 034 1 901
Summa anläggningstillgångar 3 037 1 902
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 14 2 -
Fordringar hos koncernföretag 22 215 218
Skattefordringar 1 2
Övriga fordringar 15 4 17
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 5 3
Kassa och bank 33 150
Summa omsättningstillgångar 260 390
Summa tillgångar 3 297 2 292
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 26
Bundet eget kapital
Aktiekapital 61 48
Reservfond 2 2
Summa bundet eget kapital 63 50
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 283 800
Balanserat resultat –187 –303
Årets resultat -3 115
Summa fritt kapital 1 093 612
Summa eget kapital 1 156 662
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 -
Överavskrivningar 0 -
Summa obeskattade reserver 1 -
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 18,27 1 827 1 491
Skulder hos koncernföretag 23 21 28
Summa långfristiga skulder 1 848 1 519
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 18,27 81 38
Leverantörsskulder 3 3
Skulder till koncernföretag 23 186 43
Övriga skulder 6 15
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 16 12
Summa kortfristiga skulder 292 111
Summa eget kapital och skulder 3 297 2 292
Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022 — 67

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, Mkr Not
Aktie-
kapital
Reserv-
fond
Överkurs-
fond
Fond för
verkligt värde
Balanserat
resultat inklusive
årets resultat
Totalt
eget
kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2021 7 2 525 0 –136 398
Årets resultat - - - 115 115
Övrigt totalresultat för året - - 0 0 0 0
Summa totalresultat - - 0 0 115 115
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 41 - 276 - - 317
Emissionskostnader - - –1 - - –1
Utdelning innehav i We aRe SpinDye - - - - –159 –59
Inkråmsöverlåtelse - - - - –8 –8
Summa transaktioner med aktieägare 41 - 275 - –167 149
Utgående eget kapital 31 december 2021 48 2 800 - –188 662
Ingående eget kapital 1 januari 2022 48 2 800 - –188 662
Årets resultat - - - - –3 –3
Övrigt totalresultat för året - - - - - -
Summa totalresultat - - - - –3 –3
Transaktioner med aktieägare
Nyemission/apportemission 13 - 496 - - 509
Emissionskostnader - - –14 - - –14
Skatteeffekt eget kapital - - - 2 2
Summa transaktioner med aktieägare 13 - 482 - 2 497
Utgående eget kapital 31 december 2022 61 2 1 282 - –189 1 156

68 — Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Mkr Not 2022 2021
Kassaflöde från rörelsen
Rörelseresultat 11 –5
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 1 -
Erhållen ränta 55 -
Betald ränta –68 –13
Betalda inkomstskatter 0 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet –1 –18
Kassaflöde från förändring av röreslekapitalet
Ökning ()/minskning (+) av varulager - 29
Ökning ()/minskning (+) av kortfristiga fordringar –18 –108
Ökning (+)/minskning () av kortfristiga skulder 179 91
Kassaflöde från den löpande verksamheten 160 6
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –2 0
Förvärv av dotterbolag –77 247
Avyttring av tillgångar av dotterbolag 6 -
Utlåning koncernföretag –926 1 071
Kassaflöde från investeringsverksamheten –999 1 318
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 350 39
Emissionskostnader –12 –1
Upptagna lån 28 527 1 407
Amortering av lån 28 –143 –10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 722 1 435
Minskning/ökning av likvida medel
Årets kassaflöde –117 111
Likvida medel vid årets ingång, netto 150 39
Likvida medel vid årets utgång, netto 33 150
Moderbolagets rapport över kassaflöden

Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022 — 69
Redovisningsprinciper och noter
Redovisningsprinciper
Not 1
Information om bolaget
Årsredovisningen och koncernredovisningen för Logistea AB (publ),
organisationsnummer 556627-6241, för det räkenskapsår som slutar
31 december 2022 har den 31 mars 2023 godkänts av styrelsen
och verkställande direktören för publicering och kommer att
föreggas årsstämman 2023 för fastställande. Moderbolaget är
ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bola-
gets adress är Logistea AB, Box 5089, 102 42 Stockholm. Logistea
är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter inom segmentet lager, logistik
och lätt industri. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
Grunder för redovisningen
Allmänt
Koncernredovisningen är uppttad i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de antagits
av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
tillämpats. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen.
Den funktionella valutan för moderbolaget är svenska kronor,
vilken utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncer-
nen. Samtliga belopp anges i miljontals kronor om inget annat
anges och avser räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.
Siffror inom parentes avser motsvarande tidpunkt eller tidsperiod
föregående år. Avrundningsdifferenser kan förekomma.
Logisteas koncernredovisning baseras på historiska anskaff-
ningsvärden, med undantag för förvaltningsfastigheter och vissa
finansiella tillgångar och skulder. Dessa tillgångar och skulder
redovisas till verkligt värde samt uppskjuten skatt som redovisas
till nominellt belopp.
Nya och ändrade standarder
Ett antal nya standarder, ändringar i standarder och tolkningar som
träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2022 har
inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Dessa
nya standarder, ändringar och tolkningar väntas inte ha en väsent-
lig inverkan på koncernens finansiella rapporter på innevarande
eller kommande perioder och inte heller på framtida transaktioner.
Inga andra av de standarder eller tolkningar som ännu inte har
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
Viktiga uppskattningar och bedömningar
För att kunna upptta redovisningen i enlighet med IFRS och god
redovisningssed krävs det att det görs bedömningar och anta-
ganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader samt övrig information. Dessa bedömning-
ar och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra
faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter.
Faktiskt utfall kan skilja sig fn dessa bemningar om andra
antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger.
Förvaltningsfastigheter
Inom området värdering av förvaltningsfastigheter kan bedöm-
ningar och antaganden ge en betydande påverkan på koncernens
resultat och finansiella ställning. Värderingen kräver bemning av
och antaganden om framtida kassafde samt fastställande av dis-
konteringsfaktor (avkastningskrav). För att avspegla den osäkerhet
som finns i gjorda antaganden och bemningar anges vanligtvis
vid fastighetsvärdering ett osäkerhetsintervall om +/– 5 procent
för hyresintäkter och fastighetskostnader samt +/– 0,25 procent-
enheter på direktavkastningskravet. Information om detta samt de
antaganden och bedömningar som har gjorts framgår av Not 10.
Tillgångsförvärv kontra rörelseförvärv
Bolagsförvärv kan klassificeras som antingen rörelseförvärv eller
tillgångsförvärv. Bolagsförvärv vars primära syfte är att förvärva
bolagets fastighet och där bolagets eventuella förvaltningsorga-
nisation och administration är av underordnad betydelse för för-
värvet, klassificeras som tillgångsförvärv. Övriga bolagsförvärv
klassificeras som rörelseförvärv. Vid tillgångsförvärv redovisas
ingen uppskjuten skatt hänförligt till fastighetsförrvet, utan
eventuell rabatt minskar istället fastighetens anskaffningsvärde.
Det innebär att värdeförändringarna kommer att påverkas av skatte-
rabatten vid efterföljande värdering. Rörelseförvärv redovisas
enligt förvärvsmetoden. Fastställandet av verkligt värde kräver ofta
att företagsledningen gör antaganden och uppskattningar av fram-
tida händelser vilket i allmänhet inner ökade bemningar och
uppskattningar. Förändringar i de antaganden eller uppskattningar
som krävs för att fastställa det verkliga värdet för förrvade
tillngar och skulder kan påverka beloppen som avser tillgångar,
skulder och goodwill till följd av allokering av köpeskilling.
Bolagsförvärv under verksamhetsåren 2021 och 2022 har enbart
utgjorts av tillgångsförvärv.
Uppskjuten skatteskuld
Enligt redovisningsreglerna ska uppskjuten skatt redovisas
nominellt utan diskontering, beräknad efter av Riksdagen beslu-
tad skattesats om 20,6 procent i Sverige. Den verkliga skatten är
betydligt lägre p.g.a. dels möjligheten att sälja fastigheter på ett
skatteeffektivt sätt, dels tidsfaktorn.
Koncernen
Koncernredovisningen omfattar Logistea och dess dotterbolag.
Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget har ett direkt eller in-
direkt besmmande inflytande. Logistea har direkt eller indirekt
100 procent av röstetalet i samtliga dotterbolag. Koncernredovis-
ningen upprättas enligt förrvsmetoden vilket innebär att förvärv
av ett dotterbolag betraktas som en transaktion där moderbola-
get indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess
skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernre-
dovisningen det förvärvade bolagets intäkter och kostnader samt
identifierbara intäkter och skulder. Koncerninterna transaktioner,
fordringar och skulder elimineras i sin helhet.
Redovisning av segment
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksam-
het från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader,
och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Logistea bedriver endast verksamhet inom ett segment, förvalt-
ning av fastigheter inom lager, logistik och lätt industri. Högste
verkställande beslutsfattare, VD, följer intäkter och resultat för
koncernen som helhet och därmed utgör koncernen som helhet
ett rörelsesegment. Ur rapporterings- och uppföljningssynpunkt
är det ännu inte av intresse inom vilken region fastigheten är
belägen, utan det väsentliga är att fastigheten faller inom ramen
för affärsidén.
Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består enbart av
belopp som förntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder består enbart av belopp som förväntas åter-
vinnas eller betalas inom tolv månader fn balansdagen.
rvaltning — Noter
70 — Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Inkter
Intäkterna utgörs huvudsakligen av hyror för tillhandahållande
av lokaler. Hyresinkter periodiseras linjärt i enlighet med IFRS
16. Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv benämns
operationella leasingavtal, resultatförs i den period de avser. I
de fall hyresavtal medför reducerad hyra under del av hyrestiden
som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras
denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. För-
skottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter i rapporten
över finansiell ställning. Som hyresintäkter redovisas även vidare-
fakturerade kostnader, vilka huvudsakligen utgörs av fastighets-
skatt och media, då dessa är direkt kopplade till hyresavtalen.
Vidarefakturering av kostnader bedöms i allt väsentligt utgöras av
prestationsåtagande som, likt hyra, fullgörs över tid och redovisas
som intäkt i motsvarande period. Hyresintäkter fn förrvade
fastigheter bokrs från och med tillträdesdagen.
Kostnader
Kostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig.
Kostnader för central administration i koncernens resultatkning
består av kostnader för till exempel bolagsadministration och
kostnader för upprätthållande av börsnotering. Moderbolagets
kostnader för bland annat koncernledning, IT, revision och finan-
siell rapportering ingår i begreppet central administration.
Erttningar till anställda
Ersättning till anställda såsom löner och sociala kostnader, betald
semester och betald sjukfrånvaro med mera redovisas i takt med
att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen.
Bonusar betalas och kostnadsförs i takt med att de beviljas och
pensionspremier betalas och kostnadsförs månatligen.
Pensioner
Koncernens anställda omfattas av olika avgiftsbestämda pen-
sionsplaner. Utöver fastställda avgifter till fristående företag har
Logistea inga ytterligare förpliktelser. Logistea har inga andra
åtaganden efter avslutad anställning.
Finansiella kostnader
Med finansiella kostnader avses ränta, avgifter och andra kostnader
som uppkommer då Logistea upptar räntebärande skulder. Utgifter
för uttagande av pantbrev aktiveras i koncernens balansräkning.
Finansiella kostnader belastar resultatet för den period till vilken de
hänför sig. nteutgifter under produktionstiden för större ny-, till-
eller ombyggnationer aktiveras och påverkar ej finansiella kostnader.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatt redovisas i årets resultat förutom då underliggande trans-
aktion redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital, varvid
tillrande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget
kapital. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell
skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare
perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsme-
toden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och fordringar för alla skillnader mellan en tillgångs eller skulds
bokförda värde och dess skattemässiga värde, så kallade tem-
porära skillnader. Detta innebär att det finns en skatteskuld eller
skattefordran som aktualiseras den dag tillgången eller skulden
realiseras. Temporära skillnader som uppkommit vid första
redovisningen av tillgångar och skulder som är att betrakta som
tillngsförrv beaktas inte. För skillnader mellan fastigheternas
redovisade värde och deras skattemässiga restrde uppkom-
na efter förvärvstillfället redovisas uppskjuten skatt. I Logistea
föreligger temporära skillnader avseende fastigheter, derivat
och obeskattade reserver. Uppskjuten skattefordran hänförlig
till underskottsavdrag redovisas när det är sannolikt att framtida
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga vilka kan
nyttjas mot underskottsavdrag. Värdet på uppskjutna skatte-
fodringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de
kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder be-
knas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den
period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat
på den skattelagstiftning som föreligger på balansdagen.
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive upp-
skjuten skatt. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att
erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av
dessa syften. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaff-
ningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara
utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i koncernbalansräk-
ningen till verkligt värde, se Not 10. Logistea värderar samtliga
fastigheter varje kvartal. Under 2022 har 100 procent av de kassa-
flödesgenererande fastigheterna, motsvarande 94 procent av det
samlade fastighetsbeståndet, externvärderats. Övriga fastigheter,
projektfastigheter, har värderats internt. Värderingsmodellen som
används är avkastningsbaserad enligt kassaflödesmodell. Från
utfallet i kassaflödesmodellen bedöms det verkliga värdet på
fastigheten. Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar
redovisas i resultaträkningen. Orealiserade värdeförändringar
beknas utifrån värderingen vid periodens slut jämfört med
värderingen vid periodens början alternativt anskaffningsvärdet
om fastigheten förrvats under perioden med hänsyn till perio-
dens investeringar. Realiserade värdeförändringar på fastigheter
beräknas som köpeskilling minus försäljningsomkostnader minus
bokfört värde inklusive tidigare orealiserade värdeförändringar.
Hyresintäkter och inkter från fastighetsförsäljningar redovisas i
enlighet med de principer som beskrivs under avsnittet intäktsre-
dovisning. Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet
endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar
som är förknippade med tillngen kommer att komma företaget
till del. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift
läggs till det redovisade värdet är huruvida åtgärden innebär en
förbättring jämfört med standarden före åtgärdens genomföran-
de. Reparationer och underhållsåtgärder kostnadsförs i samband
med att utgiften uppkommer. I större projekt aktiveras i förekom-
mande fall räntekostnaden under produktionstiden.
Leasing
Leasegivare
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förner förknip-
pade med ägandet faller på leasegivaren klassificerades som
operationella leasingavtal. Hyreskontrakt hänförliga till förvalt-
ningsfastigheter klassificeras som operationella leasingavtal.
Leasetagare
Logistea är leasetagare för fmst tomttter, arrenden, lokaler,
fordon och kontorsutrustning. Logistea har två tomträtter vilka re-
dovisas som en nyttjanderättstillgång respektive finansiell skuld.
Tomträttsavtal betraktas som eviga hyresavtal och redovisas
till verkligt värde och kommer inte att skrivas av utan värdet på
nyttjandetillgången kommer att bestå till nästa omförhandling av
tomträttsavtalet. Motsvarande leasingskuld uppgår till samma
belopp och är oföndrat fram till nästa omförhandling. Den
årliga tomtttsavgälden redovisas som en räntekostnad. Lokaler
redovisas till diskonterade värden i balansräkningen som en nytt-
janderättstillgång och en leasingskuld. I resultaträkningen skrivs
nyttjanderättstillgången av över avtalstiden och betalning som
sker till hyresvärd/leasinggivare redovisas dels som amortering
på leasingskulden och dels som räntekostnad i resultaträkningen.
Övriga leasingavtal såsom bilar och kontorsutrustning är antingen
korttidsavtal eller tillgångar av lågt värde. Dessa avtal har defi-
nierats som avtal där den underliggande tillgången har lågt värde
och det praktiska undantaget i IFRS 16 tillämpas vilket inner att
leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingpe-
rioden i resultaträkningen och ingen nyttjanderättstillgång eller
leasingskuld redovisas i balansräkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång är en icke-monetär tillgång utan
fysisk form. Tillngen aktiveras endast om det är sannolikt att
de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med till-
gången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvär-
det kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningar sker linjärt
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
för programvaror och varumärken är fem år.
rvaltning — Noter
Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022 — 71
Inventarier
Inventarier består fmst av kontorsinventarier, vilka har upptagits
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuellt gjorda nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
inköpspris samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att
bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet
med anskaffningen. Avskrivningar på inventarier baseras på histo-
riska anskaffningsvärden efter avdrag för senare eventuellt gjorda
nedskrivningar. Restvärdet bedöms vara obefintligt. På under året
anskaffade tillgångar beräknas avskrivningar med beaktande av
anskaffningstidpunkt. Avskrivningar görs linjärt, vilket innebär lika
stora avskrivningar över nyttjandeperioden som normalt är fem år
förutom för datorer som bedöms ha en nyttjandeperiod på tre år.
Finansiella instrument
Finansiella instrument består av tre grupper: finansiella tillgångar
redovisade till upplupet anskaffningsvärde (innefattar balans-
posterna hyresfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga
kortfristiga fordringar samt likvida medel), finansiella tillgångar
och skulder värderade till verkligt värde (innefattar balansposten
ntederivat) samt finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde (innefattar balansposterna räntebärande skul-
der, leverantörsskulder, skulder till koncernföretag samt övriga
skulder). Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffnings-
värde motsvarande instrumentets verkliga värde vid förvärvstid-
punkten, med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella
instrument förutom de som tillhör kategorin finansiella tillgångar
och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balanskningen
när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar tas upp i balanskningen när faktura har skickats.
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldig-
het att betala föreligger, även om faktura ännu inte mottagits. Leve-
rantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillng
och finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta
beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skul-
den. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-
heterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen
över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillng. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i av-
talet fullrs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del
av en finansiell skuld. Vid varje rapporttillfälle utvärderar bolaget
om det finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång eller
grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning.
n redovisas inledningsvis till verkligt värde netto efter trans-
aktionskostnader. Därefter redovisas lånen till upplupet anskaff-
ningsvärde. Upplupna räntor redovisas under upplupna kostnader.
Derivatinstrument värderas i koncernredovisningen till verkligt vär-
de med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. För att
fastställa verkligt värde på räntederivat används marknadsräntor
för respektive löptid noterade på bokslutsdagen och allmänt veder-
tagna beräkningsmetoder, vilket innebär att verkligt värde fastställs
enligt nivå 2 i IFRS 13. Säkringsredovisning förekommer ej.
Likvida medel
Likvida medel besr av kassamedel samt omedelbart tillgängliga
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. Likvida
medel omfattas av kraven på förlustreservering för förntade
kreditförluster.
Eget kapital
Samtliga stamaktier av serie A och B redovisas som aktiekapi-
tal. Efter det att bolagsstämman fattat beslut om utdelningar
redovisas dessa utdelningar som minskning av eget kapital och
skuldförs i avvaktan på utbetalning.
Inbetalningar av optionspremier i samband med incitamentsprogram
redovisas som ökning av eget kapital i koncernen. Eventuell inlösen
av utestående optionsprogram regleras direkt mot eget kapital.
Resultat per stamaktie
Resultat per stamaktie av serie A och B definieras som resultat i
relation till genomsnittligt antal stamaktier av serie A och B.
Resultaträkningens uppställningsform
I koncernen tillämpas den uppställningsform som är praxis för
ett större antal företag inom fastighetsbranschen. Detta innebär
att resultaträkningen utvisar resultat för driftsöverskott, förvalt-
ningsresultat och resultat före skatt. I förvaltningsresultatet ingår
finansnetto inklusive realiserade värdeförändringar avseende
derivat. Orealiserade värdeförändringar på derivat samt övriga
värdeförändringar redovisas efter förvaltningsresultatet.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod,
vilket inner att driftnettot i koncernen och rörelseresultatet i
moderbolaget justerats för transaktioner som inte medfört in-
eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter
och kostnader som hänförs till investeringsverksamhetens och
finansieringsverksamhetens kassaflöden. Kassaflödesanalysen
utvisar företagets in- och utbetalningar under perioden där betal-
ningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet
eller finansieringsverksamhet.
Kassaflöde från utdelad verksamhet återfinns under kassafde från
rörelsen under rubriken rörelseresultat från utdelad verksamhet.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredo-
visningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.
Rekommendationen innebär att moderbolaget i årsredovisningen
för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkän-
da IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen
för årsredovisningslagen och med hänsyn tagen till sambandet
mellan redovisning och beskattning. De nedan angivna redovis-
ningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenterats i moderbolagets finansiella
rapporter. Uppställningsformen för resultat- och balansräkning
följer årsredovisningslagen.
Aktier i koncernbolag
Aktier i koncernbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. Transaktionskostnader aktiveras som en del
av anskaffningsvärdet för aktierna. Det bokförda värdet prövas
fortlöpande mot bolagens koncernmässiga egna kapital. I de fall
bokfört värde understiger bolagens koncernmässiga värde sker
nedskrivning som belastar resultaträkningen. I de fall en tidigare
nedskrivning inte längre är motiverad sker återföring av denna.
Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser till förmån för koncernbolag är finansiellt
garantiavtal och redovisas i enlighet med RFR 2, Redovisning för
juridiska personer, d.v.s. de redovisas inte som en avsättning utan
istället lämnas upplysning.
Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Koncernbidrag redovisas i resultatet enligt dess ekonomiska inne-
rd, dvs om en bokslutsdisposition vid erhållande av koncernbi-
drag eller som andelar i dotterföretag vid lämnade koncernbidrag.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning
ej erfordras.
Leasing
Moderbolaget har valt att tillämpa undantaget för leasetagare i RFR
2 och leasebetalningar kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
rvaltning — Noter
72 — Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Not 3
Fastighetskostnader och kostnader
för central administration
Fastighetskostnader (Externa) 2022 2021
Taxebundna kostnader –45 –16
Reparation och underhåll –6 –6
Fastighetsskatt –5 –2
Övriga fastighetskostnader –15 –4
Totalt –71 –28
Central administration 2022 2021
Personalkostnader –16 –3
Övriga externa kostnader –18 –19
Avskrivningar –4 –2
Totalt –38 –24
Fastighetskostnaderna uppgick under 2022 till –71 Mkr (28). I
fastighetskostnaderna ingår kostnader som är hänförliga till drift,
underhåll, fastighetsskatt samt kostnader för försäkring. Ökning-
en följer av ett ökat fastighetsbestånd.
Taxebundna kostnader
I taxebundna kostnader ingår kostnader för bland annat el, upp-
värmning, vatten, bredband och telefoni. I de flesta fall vidare-
faktureras denna kostnad till hyresgästen i form av hyrestillägg.
Kostnaderna för el ökade under det frde kvartalet 2022 till följd
av höga marknadspriser på el.
Central administration
Kostnader för central administration var –38 Mkr (–24) där
ökningen jämfört med tidigare år är en effekt av att bolaget
under 2022 vuxit. I kostnader för central administration ingår
Logisteas samtliga kostnader för koncernledning, personal, IT,
konsultarvoden, revision, årsredovisning samt avskrivningar
inventarier m.m.
Not 2
Hyresintäkter
Löptider för hyreskontrakt per 2022-12-31
Upplysningar om operationella leasingavtal –
koncernen som leasegivare
Förfalloår
Antal
kontrakt
Kontrakterad
årshyra, Mkr
Kontrakterad
årshyra, %
2023 36 16,9 5,7
2024 36 22,1 7,4
2025 30 29,1 9,8
2026 15 26,6 8,9
2027 5 3,5 1,2
2028+ 59 199,9 67,0
Totalt 181 298,1 100
Kontrakterad hyresintäkt per kontraktsstorlek, Mkr
Antal
kontrakt
Kontrakterade
hyresintäkter, %
>10,0 3 1,7
5,0–9,9 12 6,6
3,0–4,9 20 11,0
2,0–2,9 14 7,7
1,0–1,9 29 16,0
0,5–0,9 18 9,9
<0,5 85 47,1
Totalt 181 100,0
Koncernens hyresinkter år 2022 uppgick till 257 Mkr (93). De
ökade hyresintäkterna är ett resultat av ett ökat fastighetsbe-
stånd till följd av att bolaget bytt riktning mot fastigheter. Hyresin-
täkterna är summan av samtliga hyror.
Tabellen över förfallostrukturen visar hur stor del av årshyran som
förfaller när i tiden. Logistea strävar efter att ha en god relation
med hyresgäster och arbetar aktivt för att begränsa risken för
avflyttningar. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyres-
avtalen uppgick till 7,8 år (6,2) och den ekonomiska uthyrningsgra-
den ökade något och uppgick till 98,1 procent (95,2) till följd av för-
värv av fullt uthyrda fastigheter samt ett aktivt uthyrningsarbete.
Not 4
Arvode och kostnadsersättning
till revisorer
Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Ernst & Young
Revisionsuppdrag 2 0 2 -
Skatterådgivning - - - -
Övriga tjänster 0 - 0 -
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Revisionsuppdrag 1 2 1 2
Skatterådgivning - - - -
Övriga tjänster 0 1 0 1
Totalt 3 3 3 3
rvaltning — Noter
Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022 — 73
Grundlön /
styrelsearvode Rörlig ersättning Pensionskostnad Övrig ersättning
TSEK 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Styrelse
Patrik Tillman (ordförande) 300 235 - - - - - -
Bengt Kjell 197 47 - - - - - -
Sanja Batljan 197 87 - - - - - -
Stefan Hansson 107 - - - - - - -
Anneli Lindblom 127 - - - - - - -
Caroline Thagesson 157 87 - - - - - -
Johan Mark 177 150 - - - - - -
Fredrik Palm 50 87 - - - - - -
Mia Arnhult - 63 - - - - - -
Anna Frick - 63 - - - - - -
Företagsledning
Fd vd Jennie Högstedt Björk
*
- 2 400 1 200 - 272 726 558 550
Vd Niklas Zuckerman 2 025 127 175 600 261 15 111 -
Vice vd Anders Nordvall 2 025 127 175 600 261 15 167 -
Övrig företagsledning 5 (2) personer 5 358 2 096 1 835 - 732 180 608 -
Summa 10 720 5 569 3 385 1 200 1 526 936 1 444 550
* Jennie Högstedt Björks lön, ersättning och sociala kostnader för verksamhetsåret 2022 är klassificerat som resultat för utdelad verksamhet.
Ovan uppgifter omfattar 100 procent av Jennies lön, ersättning och sociala kostnader för verksamhetsåret 2021 och 2022. Den rörliga ersättningen
för 2022 avser avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner, med tillkommande pensionsersättning.
Not 5
Anställda och personalkostnader
Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Antal anställda
Medelantalet anställda 15 4 15 4
– varav kvinnor 9 2 9 2
– varav män 6 2 6 2
Koncernen Moderbolaget
TSEK 2022 2021 2022 2021
Personalkostnader
Styrelse och övriga ledande
befattningshavare
Löner och ersättningar m.m. 15 563 7 319 15 563 7 319
Pensionskostnader 1 526 936 1 526 936
Sociala avgifter 5 260 2 527 5 260 2 527
Summa 22 349 10 782 22 349 10 782
Övriga anställda
Löner och ersättningar m.m. 6 374 1 400 6 374 1 400
Pensionskostnader 509 104 509 104
Sociala avgifter 2 126 465 2 126 465
Summa 9 009 1 969 9 009 1 969
Summa personalkostnader 31 358 12 751 31 358 12 751
I redovisningen har vissa personalkostnader aktiverats i projekt
och som förrvskostnader när reglerna har kunnat tillämpas. Av
den anledningen kommer inte personalkostnaderna i denna not
att överenssmma med kostnadsslagen i Not 3.
Incitamentsprogram
Bolaget har ett bonussystem som omfattar samtliga anställda.
Bonussystemet besr av tre delar som vardera ska ge rätt till
en tredjedel av det maximala bonusbeloppet. Två av delarna
bestäms av att vissa mål på företagsnivå uppnås enligt bolagets
fastställda årsredovisning medan en del är kopplad till individuella
mål. För att bonus överhuvudtaget ska utgå krävs att den del som
är kopplad till individuella mål uppnås samt att ytterligare en av
bonusdelarna som är kopplade till mål på företagsnivå uppnås.
Mer information om utgivet optionsprogram finns i Not 26.
Ersättning och villkor för ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direkren och övriga medlemmar
av företagsledningen utgörs av grundlön och pensionsförmåner
samt rörlig ersättning i form av bonus.
Verksllande direktören har en uppsägningstid om sex månader
om uppdraget sägs upp från endera part. Pensionsförmånen för
verkställande direktören är 12 procent av den pensionsgrundande
lönen.
rvaltning — Noter
74 — Logistea Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Not 6
Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Finansiella intäkter
Ränteintäkter dotterbolag - - 73 11
Ränteintäkter 5 0 4 0
Övriga finansiella intäkter 0 0 - 0
Summa 5 0 77 11
Finansiella kostnader
Räntekostnader –74 –22 –73 –19
Avskrivning på periodiserade
upplåningsutgifter –6 0 –5 –1
Räntekostnader till dotterbolag - 0 –11 0
Övriga finansiella kostnader 0 –1 0 0
Summa –80 –23 –89 –20
Finansnetto –75 –23 –12 –9
Finansiella kostnader är kostnader hänförlig till bolagets skuld
och uppstår för banklån, obligation, leasing samt externa reverser.
I koncernens räntekostnader om –74 Mkr (–22) var –73 mkr (–22)
direkt hänförliga till bolagets räntebärande skuld och –1 mkr (0)
var hänförliga till leasing. Moderbolagets räntekostnader om –73
Mkr (19) är hänförliga till bolagets räntebärande skulder.
Not 7
Skatt
Skattekostnaden i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Bolagsskattesatsen för beskattningsår 2022
uppgår till 20,6 proc