ÅRSREDOVISNING
2022
BEFUKTNING FÖR
TTRE VÄLBEFINNANDE OCH MINSKAD JETLAG
FUKTREDUCERING FÖR
TTRE BRÄNSLEEKONOMI OCH MINSKADE UTSLÄPP
FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport jan–mar 28 april 2023
Delårsrapport apr–jun 21 juli 2023
Delårsrapport jul–sep 27 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2023 6 februari 2024
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Markus Berg, CFO, på tel. +46(0)10 457 32 05
eller via mejl [email protected]
För mer information se: www.ctt.se
CTT Systems AB Org.nr. 556430-7741
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Året i korthet 4
VD har ordet 8
Strategi 10
Avstämning strategisk agenda
16
Produkter 18
Luftfuktare
20
Avfuktare
28
Hållbarhetsrapport 34
INNEHÅLL
FINANSIELLA RAPPORTER
Förvaltningsberättelse 49
CFOs reflektion
49
Verksamhet & övrigt
50
Definitioner av nyckeltal
51
Resultaträkning
52
Balansräkning
54
Förändring i eget kapital
57
Kassaflödesanalys
58
Femårsöversikt nyckeltal
59
Relevanta avstämningar av nyckeltal
60
Risker och riskhantering
62
Aktien
67
Bolagsstyrningsrapport
70
– Ledande befattningshavare
76
– Styrelse
78
Noter till de finansiella rapporterna 80
Revisionsberättelse 94
Ordlista 98
Aktieägarinformation 99
Historik 100
ÅRSSTÄMMA
Årsstämman äger rum torsdagen den 4 maj 2023 kl. 17.00 i bolagets lokaler,
Brukslagarvägen 5, Nyköping.
Aktieägare som vill delta i stämman på plats eller genom poströstning ska:
vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2023
anmäla sitt deltagande till CTT senast den 27 april 2023, om deltagande på plats eller
genom att avge sin poströst enligt instruktionerna i kallelsen
För ytterligare information, se https://www.ctt.se/investors/corporate- governance/
annual-general-meeting/
2 CTT ÅRSREDOVISNING 2022 CTT ÅRSREDOVISNING 2022 3